Warning: array_intersect(): Argument #2 is not an array in /data/7/d/7db3e14c-b8d2-40fd-8ec5-9f36261d6819/kordespoprad.sk/web/wp-content/plugins/page-or-post-clone/page-or-post-clone.php on line 123
KORDES Poprad, s.r.o. – Len ďalšia WordPress stránka

Slide Stavebné činnosti Ekonomicá činnosť Naša sekcia v odbore stavebníctva poskytuje práce: elektroinštalácie, inštalácie voda-plyn-kúrenie, Lešenárske práce, Práce zvaračov - konštruktérov Naša spoločnosť poskytuje kompletné spracovanie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, administratívne práce, vypracovanie daňových priznaní rôznych druhov a taktiež poradenstvo v oblasti podnikania.

Naša spoločnosť ponúka:

 • komplexné služby pri vzniku a transformácii obchodných spoločností
 • komplexné služby pri vzniku a transformácii obchodných spoločností
 • zabezpečenie a tvorba finančných projektov vrátane vypracovania podkladov k žiadosti o úver, dotáciu
 • externé vedenie finačného účtovníctva
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • účtovné poradenstvo
 • ekonomické a podnikateľské poradenstvo
 • účtovné poradenstvo

Naše služby

Mzdy a personalistika

 • výpočet miezd zamestnancov
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • Vypracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vypracovanie hlásenia o vyúčtovanie dane
 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie peňažného denníka
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie mzdového účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zostavenie mesačných účtovných závierok a výstupov
 • zaúčtovanie účtovných dokladov vo forme účtovných zápisov – predkontácií do účtovných kníh
 • vedenie evidencie, inventarizácia investičného majetku a výpočet odpisov
 • kontrola pohľadávok a záväzkov
 • účtovné poradenstvo
 • revízia a rekonštrukcia účtovníctva minulých období
 • tvorba interných smerníc, resp. konzultácie pri ich tvorbe
 • príprava účtovníctva pre účely konsolidácie
 • uzatváranie účtovných kníh
 • inventarizácia
 • vypracovanie zákonom stanovených príloh pre účely daňového priznania k dani z príjmu (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)

Poradenstvo v oblasti daní

 • vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • vypracovanie všeobecnej daňovej registrácie a registrácie za platiteľa DPH
 • vypracovanie oznámenia o zabezpečení dane
 • ekonomické poradenstvo v oblasti daní
 • poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie

Finančný controlling analýzy

 • vypracovanie finančných plánov, plánov nákladov a výnosov a business plánov
 • spracovanie štatistického zisťovania Intrastat-Sk
 • reporting pre potreby Štatistického úradu

Podnikateľské poradenstvo

 • Vypracovanie prieskumov, analýz a ekonomických prehľadov podľa špecifík a požiadaviek objednávateľa.
 •  
 • poradenstvo  pri zakladaní, zmene, zrušeniu obchodných spoločností, prevody obchodného podielu
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • analýza a tvorba interných smerníc v súlade s platným právom
Naši klienti:
TOP
KORDES Poprad, s.r.o.